BREAKING NEWS
การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

  • เจตจำนงของผู้บริหาร
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน