BREAKING NEWS
ข่าวเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาขุน ร่วมเดินทางส่งนายสรรเพชญ เรืองอร่าม ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนม

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลสาบเชี่ยวหลาน ขอเชิญร่วมรับฟังแผนการดำเนินงาน ปี 2560

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 2560

นายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียนจากชุมชนบ่อน้ำผุด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวาดภาพรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ฯซอยบ้านถ้ำน้ำ

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ.หลังชุมชนริมน้ำพัฒนา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน

ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณพ.ศ.2559