BREAKING NEWS

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัยและโรงจอดรถ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัยและโรงจอดรถ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาขุน  เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัยและโรงจอดรถ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัยและโรงจอดรถ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.6

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5

 ปร.4 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัยและโรงจอดรถ

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Comments

comments

About The Author

Related posts

Close Don't show again